2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
2019/08/24 - شنبه 2 شهريور 1398
در آینه رسانه ها
مشروح خبر


برابری فرصت ها، گامی درتحقق حقوق شهروندی

علی اصغر عین القضات

برابری فرصت ها، گامی درتحقق حقوق شهروندی
1398/5/6 15:19:0|print

شهردار تهران فعالیت خود را با اعلام برنامه "تهران، شهری برای همه" آغازکرد و برای تحقق این شعار وعده ی مناسب سازی معابر و اماکن دولتی را در صورتی داد که به تنگناهای مالی شهرداری واقف بود اما اراده ای داشت که نشان از احاطه و اشراف به موضوع قلمرو عمومی و باید ها ونبایدهای یک شهر زیست پذیر داشت.

او نیک میداند زمانی امکان فعالیت تمامی شهروندان در شهر _که یکی از موارد رسیدن به حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی هر انسانی است _فراهم می اید که اراده جمعی وهمت عمومی دربین مدیران شهری شهود عینی داشته باشد ازهمین رو همه معاونبن خودرا از آغازین روزهای فعالیت خود، به این مهم ارجاع داد چرا بدیهی است که غفلت از حقوق قانونی افراد دارای معلولیت و سالمندان وگروههای خاص و عدم مناسب سازی فضاهای شهری جهت دسترسی این اقلیت باعث انزوا و خروج از فعالیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و غیره خواهد شد.

پرواضح است که مناسب سازی معابر و تقاطع ها، ایستگاههای حمل ونقل، مترو، ادارات دولتی ومراکز فرهنگی وآموزشی و تفریحی میتواند راه را برای حضور حداکثری افراددارای معلولیت در جامعه هموارکند واین از مسلم ترین حقوق افراددارای معلولیت است.

"برابری فرصت ها" اساس حقوق مدنی ست زیرا حقوق مدنی بر حقوقی عامه مانند دسترسی فضاها ، حمل و نقل و بهره مندی مساوی از مواهب اجتماعی و غیره تاکید می کند یعنی بیشترین تمرکز حقوق مدنی افراد دارای معلولیت بر استقلال فردی آنها تمرکز دارد و راه تحقق عدالت اجتماعی در گام اول برای فرصت ها در بهره مندی از مواهب اجتماعی وامکان تردد بدون مانع هرشهروندی است که در فعالیت های اجتماعی وفرهنگی واقتصادی وسیاسی مشارکت داشته باشد و زمانی که معلولیت نمیتواند سد راه اراده قابل تحسین آنان باشد چرا مسئولین ومتولیان شهری، راه رابرای انان هموارنکنند درصورتیکه هم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی راداریم وهم ابلاغیه رئیس جمهور محترم فراروی ما ولازم الاجراست.

در طراحی ساختارهای هر شهر، باید مباحث چندگانه ملی ساختمان مورد توجه قراربگیرد و نیازهای همه ی اعضای جامعه در نظر گرفته شود. یعنی شناختی دقیق از نوع نیاز و تفاوت های جسمی تک تک افراد، یعنی عدالت اجتماعی و احترام بە حقوق انسانی، و دسترسی آسان و ایمن و تردد مستقلانه درشهر.

اگر برنامه ما "تهران،شهری برای همه" است باید توجه نمود که افراددارای معلولیت نیز جزو شهروندان همین شهر هستند. وبرای تحقق این برنامه محوری که شهردار محترم تهران تبیین نمودند، باید الزامات واقتضائات آن نیز توسط شورای محترم شهر فراهم آید تا دست در دست یکدیگر شهری آباد، ایمن، بدون مانع ودسترس پذیر برای تک تک شهر شهروندان داشته باشیم. چرا که استقلال فردی و بهره مندی از مواهب اجتماعی و تردد آسان و روان در شهر از بدیهی ترین حقوق هر شهروند است.

رعایت حقوق شهروندی که در قانون نیز بدان تصریح شده موید این مطلب است که در بهینه سازی شهر باید نیازمندیهای آحادجامعه درنظر گرفته شود. و اگر از ابتدا در طراحی شهری این الزامات بطور کامل معطوف به مناسب سازی نشده است کاری بس دشوارتر متوجه مدیران شهری است که درقلمرو عمومی این نقیصه را اصلاح و برطرف نمایند تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم تا شهری باهویت اسلامی، ایرانی بابهره مندی از دستاوردهای جهانی برای تحقق برنامه "برابری فرصت ها " داشته باشیم.

یادداشت ها
تبلیغات
خواندنی ها