2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تاکید کرد
لزوم ایجاد سازوکار برای استفاده معلولان از سالن های سینما و امکانات رسانه ای

شهرنوشت: عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم ایجاد سازوکارهای لازم برای استفاده معلولان از امکانات رسانه ای و سالن های سینمایی شهر تهران تاکید کرد. 

لزوم ایجاد سازوکار برای استفاده معلولان از سالن های سینما و امکانات رسانه ای
1398/9/12 13:30:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، محمد جواد حق شناس در یکصد و هشتادمین جلسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت روز جهانی معلولین تذکر داد.

وی ضمن تبريك ١٢ آذر روز جهانی معلولان، گفت: روز جهانى افراد داراى معلوليت به شعار ارتقاء مشاركت افراد داراى معلوليت براى رهبرى امور، تصميم گيرى ها و تحقق توسعه پايدار مزين شده است .

حق شناس به نکاتی پیرامون تصمیم های اتخاذ شده اشاره کرد و افزود: طبق آمار سازمان جهانى بهداشت ١٠ تا ١٥ درصد جمعيت جوامع را افراد داراى معلوليت تشکیل می دهند و ارزیابی می شود بين ٨٠٠ هزار تا يك ميليون نفر از جمعيت شهروندان تهرانى داراى معلوليت باشند.

وی با اشاره به اینکه آمار افراد دارای معلولیت در سرشماری سال 1395 حذف شده است، ادامه داد:در حال حاضر امار دقيقى از جمعيت این افراد در تهران وجود ندارد، در شهر تهران جمعيتي معادل ١١٥ هزار نفر داراى پرونده در بهزيستي هستند كه اين نشانگر اشكال جدى در شناسايي ابعاد مسئله است. لذا لازم است مرکز آمار در سرشماری سال 1400 این قصور غیر قابل قبول را جبران کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران افزود: یکی از ضرورت‌های بستر سازی برای حضور و مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه افزایش دانش و اگاهى مردم نسبت به توانمندى ها و نحوه تعامل درست با اين بخش از جامعه است. در این راستا، طبق ماده ٢٠ قانون جامع حمايت از افراد داراى معلوليت، شهردارى ها موظف به پخش تيزرهاى آموزشى در سالن هاى سينما و سایر امکانات رسانه ای بدون اخذ هزينه هستند.

وی تاکید کرد: لذا به شهرداری تهران یادآور می شوم نسبت به تحقق اين مهم و پيش بينى ساز و كار نحوه استفاده افراد داراى معلوليت از سالن هاى سينمايى و امکانات رسانه ای شهرداری اقدام و نتيجه را به شورا ارائه کنند.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: طبق ماده ٨ قانون جامع حمايت از افراد داراى معلوليت، استفاده اين افراد از مراكز، تاسيسات و خدمات ورزشى دستگاه هاى دولتى، شهردارى ها و دهيارى هاى كشور رايگان است. در این خصوص مناسب است شهرداری با قید فوریت پیشنهاد برنامه ای و بودجه ای متناسبی را به شورا ارائه کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه طي دهه هاى گذشته توسعه مراكز اجتماعى، فرهنگى و ورزشى در شهردارى تهران بدون توجه به استانداردهاى مناسب سازى براى همه گروهاى جمعيتى از جمله افراد داراى معلوليت صورت گرفته است، تصریح کرد: لازم است شهرداری ضمن گزارش اقدامات اعتبارات لازم برای مناسب سازی این مراکز را پیش بینی و برنامه عملیاتی مشخصی را به شورا ارائه کند. 

حق شناس ادامه داد: طبق ماده ١٩ قانون حمايت از افراد داراى معلوليت، اين افراد از پرداخت هزينه هاى صدور پروانه ساختمانى، آماده سازى زمين و عوارض نوسازى معاف هستند. پيشنهاد مي‌شود شهردارى تهران ضمن ارائه گزارش تحقق اين ماده، ساز و كار لازم براى تامين اعتبار موردنياز را در لوايح بودجه ساليانه، طبق تبصره ٢ ماده مذكور ، پيش بينى و به شورا ارائه كند.