2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
2019/12/15 - يكشنبه 24 آذر 1398
مشروح خبر

رئیس شورای اسلامی شهر تهران:
اگر می خواهیم نظام و ایران اسلامی بماند، صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم

شهرنوشت: رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر می خواهیم نظام و ایران اسلامی بماند، باید صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم و فراتر از تظاهر و تبلیغات به آن توجه کنیم، از تضییع حقوق عمومی که تنفس هوای پاک یکی از نخستین مصادیق آن است بپرهیزیم و با مردم صادق و در برابر آن ها متواضع باشیم.

اگر می خواهیم نظام و ایران اسلامی بماند، صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم
1398/9/12 9:40:0|print

به گزارش خبرنگار شهرنوشت، محسن هاشمی در یکصد و هشتادمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به روز قانون اساسی اظهار کرد: دقیقا 40 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 می گذرد، قانون اساسی یک میثاق ملی است و بالاترین سندی است که میان ملت و حاکمیت برای تحقق اهداف نظام و وظایف و اختیارات حکومت و اجزای آن منعقد می شود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه قانون اساسی ایران، با وجود برخی انتقادات جزئی، چه در زمان تصویب و چه امروز در مجموع متنی مترقی و دربردارنده حقوق اساسی ملت است، اضافه کرد: اگر قانون با دقت و درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما در حوزه معیشت، بهداشت، آموزش، آزادی های مدنی و سیاسی تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: امروزه دو جریان افراطی و تفریطی، قصد تضعیف قانون اساسی را دارند، یک جریان می خواهد با حذف و تضعیف ارکان مترقی قانون اساسی، کشور را به سوی تحجر و انحطاط ببرد و جریان دیگر می خواهد با حذف قیود اسلامی، جامعه را به سوی درگیری و تضعیف استقلال و حاکمیت ملی سوق بدهد.

رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: همه شهروندان و جریانات سیاسی باید بپذیرند که اجرای بی کم و کاست قانون اساسی فعلی، می تواند تامین کننده امنیت، آزادی و حقوق ملت و حاکمیت باشد و اگر جایگاه همه ارکان قانون اساسی در همان حد که در این سند میثاق ملی تصریح شده است، پاس داشته شود، توزان و تعادل در مدیریت کشور برقرار می‌شود.

هاشمی افزود: در قانون اساسی ملت و حاکمیت حقوقی مشخص دارند و بین اجزای حاکمیت از مقام رهبری تا قوای سه گانه و سایر دستگاه های اجرایی، نظامی و نظارتی روابطی منظم و مهندسی شده وجود دارد که باید حق و وظیفه هر جایگاه به درستی تبیین و اجرا شود، از جمله شوراها که فصل هفتم قانون اساسی به آن ها اختصاص یافته و متاسفانه با سپری شدن چهل سال، تنها یک چهارم وظایف قانونی به شوراها تفویض شده است.

وی با بیان اینکه ناآرامی های اخیر نشان داد که اگر از قانون اساسی تنازل و به مفاد آن بی توجهی کنیم، فصل مشترک و جای دیگری برای ایجاد یک میثاق و توافق ملی باقی نمی ماند، تصریح کرد: بخش عمده نارضایتی و مشکلات امروز مردم به پاس داشته نشدن حقوق آن ها در قانون اساسی بازمی گردد، حقوقی که برای هر شهروند ایرانی از نظر آموزش، بهداشت، معیشت، اشتغال، مسکن و فعالیت های مدنی و سیاسی در فصول و اصول مختلف قانون اساسی تصریح شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: اگر می خواهیم نظام و ایران اسلامی بماند، باید صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم و فراتر از تظاهر و تبلیغات به آن توجه کنیم، از تضییع حقوق عمومی که تنفس هوای پاک یکی از نخستین مصادیق آن است بپرهیزیم و با مردم صادق و در برابر آن ها متواضع باشیم.