2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
2019/08/20 - سه شنبه 29 مرداد 1398
مشروح خبر


اول اكتبر، روز جهانى سالمند گرامى باد!

زینب نصیری

اول اكتبر، روز جهانى سالمند گرامى باد!
1397/7/9 12:17:0|print

خواستم از بهم ريختگى هاى پارادايمى در سياستگذارى هاى اين حوزه بنويسم، يا از نسلى كه انگار دوباره قرار است مثل مدرسه و دانشگاه و كار، سالمندى اش هم بحران شود، يا از اقدامات پراكنده و جزيره وار دستگاههاى دولتي و غير دولتى، يا از تصوير سالمند كه حتى وقتى ميخواهيم روزش را گرامى بداريم عصا و خمودگى نماد اصلى اوست، يا از صفحات مجازى كه بخش اعظم مطالب را مراكز نگهدارى و مراقبت از سالمندان به خود اختصاص داده اند، اما ديدم در درياى نوميدى هاى اين روزها ، نه تنها ارزشى ندارد ،كه از ميزان اميد و رضايت از زندگى ميكاهد و با گفتمان من در تعارض است!
پس در اين مجال ميخواهم از بايسته ها بنويسم، بدان اميد كه هركداممان به قدر وسع، توان و مسئوليتمان بكوشيم و طرحى نو در اندازيم..
بر اساس تعريف سازمان جهانى بهداشت، كشورهايي كه نسبت سالمندان در آن كشورها مساوى يا بيش از ٧ درصد كل جمعيت آنها باشد ، از نظر جمعيتي در زمره كشورهاى سالخورده محسوب ميشوند، لذا كشور عزيز و دوست داشتني مان ايران با داشتن ٩/٥ درصد جمعيت سالمندي نه تنها كشورى سالخورده است بلكه در سالهاى آتى با رشد جمعيت سالمندى رو به رو خواهد بود.
اين سازمان بين المللى ، سالمندى پويا را فرايند بهينه سازى فرصت ها و دسترس پذيرى شهرها براى سلامتى، مشاركت در جامعه و امنيت به منظور افزايش كيفيت زندگى افراد رو به سالمندى تعريف كرده است كه به نظر ميرسد ضرورى است سياستگذارى هاى اجتماعى مبتنى بر مولفه هاى فوق باشد.
مناسب سازى فضاهاى شهرى براى سالمندان از اصول اساسى براى تحقق مشاركت اجتماعى سالمندان، امكان زندگى مستقل و عملكرد موثر آنها در زندگى اجتماعى است، كه متاسفانه برنامه ريزى هاى شهرى صورت گرفته نه تنها اين مهم را فراهم نياورده ، بلكه معلوليت افراد سالمند را نيز موجب شده است. البته كه عدم شناخت درست مسئله در سياست گذارى ها و رويكردهاى غلط بر كسي پوشيده نيست، اما قطعا اگر موضوع دسترس پذيرى مطالبه عمومى گردد، اگر نفع عمومى را بر نفع شخصى ترجيح دهيم،مناسب سازى فضاها و اماكن شهرى را مطالبه كنيم و باور كنيم كه ناتوانى فاصله كمى با هركداممان دارد، توسعه شهرهاى استاندارد، دسترس پذير و انسان محور را شاهد خواهيم بود.
كمبود ظرفيت هاى روانى در تصميم گيرى هاى سالمندان ، يكى ديگر از محورهاى مهم و حائز اهميت است.موضوعى كه بر احترام به عزت نفس انسانى و حق فرد سالمند در تصميم گيري هاى مربوط به خود تاكيد دارد. در همين راستا برخى كشورها قوانينى را درباره چگونگى برخورد با كسانيكه دچار كمبود ظرفيت هاي روانى به دليل بيمارى، ضربه مغزى، دمانس و ...ميگردند تنظيم و اجرايي كرده اند. اين قوانين بر اجازه فرد براى اتخاذ تصميم هر چند از نظر ديگران بهترين تصميم نباشد و كمك به افراد براى مشاركت در تصميم گيرى تاكيد دارد، ليكن به نظر ميرسد سياست گذارى هاى فرهنگى، اجتماعى و قانونى ما اگرچه بر حقوق شهروندى تاكيد دارد، حق تصميم گيرى را نه تنها براى افراد با كمبود ظرفيت روانى بلكه براى سايرين هم محترم نمى شمارد و اين موضوع نيز نيازمند تغيير فرهنگى و جريان سازى اجتماعى است.

در پايان به نظر ميرسد تاكيد بر تدوين قوانين جامع خدمات اجتماعي، بهداشتى و درمانى كه ضمن تمركز روى مسئوليت پذيرى جامعه در توسعه زيرساخت هاى شهرى و ارائه خدمات مراقبت اجتماعى ، بر خود مراقبتى ، بر امكان زندگى مستقل، مطلوب، امن توام با دسترسي به فعاليت هاى مفيد همانند ساير شهروندان تاكيد دارد، ضرورت امروز جامعه ماست و با توجه به تغييرات فرهنگى و جمعيتى در حالِ وقوع، اصلاحات ساختارى جدى را مي طلبد.