2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
2019/08/23 - جمعه 1 شهريور 1398
مشروح خبر


نجفی در حکمی علی مرادخانی را به سمت مشاور هنری شهردار منصوب کرد
 نجفی در حکمی علی مرادخانی را به سمت مشاور هنری شهردار منصوب کرد
1396/9/21 16:23:0|print

به گزارش شهرنوشت، محمدعلی نجفی در حکمی علی مرادخانی را به سمت مشاور هنری خود منصوب کرد.